بازدید: 1122
  • استفاده از
  • گاز ازن در کشاورزی و گلخانه
  • بهترین روش برای
  • ∆ افزایش رشد و کثیر و سلامت بوته ها
  • ∆ افزایش اندازه و ماندگاری محصول
  • ∆ افزایش اکسیژن رسانی در محیط و شادابی و طراوت گیاهان
  • ∆ بهترین جایگزین متیل بروماید
  • ∆ از بین بردن میکروارگانیسم ها و حذف باکتری هایی مثل سودوموناس
  • ∆ تولید محصول ارگانیک