بازدید: 492
تصفیه پساب صنایع به روشECF بدون استفاده از مواد شیمیایی

 

 

 • سهولت در حمل و نقل
 • عدمنیاز به اپراتور حرفهای
 • بهرهبرداری خودکار و پیوسته
 • تجهیزات ساده و راهبری آسان
 • کاهش BOD و COD تا 90 %
 • سهولت در آبگیری و مدیریت لجن
 • هزینه نصب و راهاندازی بسیار پایین
 • کاهش استفاده از مواد شیمیایی مصرفی
 • کاهش سطح زمین موردنیاز تصفیهخانه
 • کاهش تعداد واحدهای فرآیندی تصفیهخانه
 • کاهش آرسنیک و ترکیبات فنلی تا 80%
 • کاهش بار میکروبی و مواد جامد معلق تا 99%
 • قابلیت افزایش ظرفیت براساس نیاز مشتری و توسعه
 • نیاز به حداقل فضای ممکن جهت نصب و راهاندازی
 • کاهش روغن و چربی کدورت آب و فلزات سنگین تا 95%
 • کاهش هزینههای بهرهبرداری و هزینههای جاری سیستم تصفیه
 • کمترین مشکلات بهرهبرداری در مقایسه با روشهای شیمیایی و بیولوژیکی
این پکیج به صورت پیش‌ساخته بوده و طی کم‌ترین زمان در محل قابل نصب و راه‌اندازی می‌باشد