بازدید: 506
مزایای پکیج ازن در صنایع لبنی

 

 

 • کاربرد آسان
 • قابلیت تزریق در آب و هوا
 • شستشو و ضدعفونی البسه و کفشها
 • بهسرعت تبدیل به اکسیژن میشود و باقیمانده نامطلوب ندارد.
 • عدم نیاز به شستشوی بعدی برای خارج کردن مواد باقیمانده
 • سرعت واکنش بالاتر نسبت به دیگر مواد ضدعفونی کننده
 • ضدعفونی سیستم انتقال (لولهها، تانکهای ذخیره و تانکرهای حمل)
 • شستشو و ضدعفونی سطوح، تجهیزات، کف سالنها ، پتها و بطریها
 • تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و استفاده مجدد از آن
 • ضدعفونی هوای سردخانهها، سالنها و کاهش بو
 • در محل تولید میشود و نیاز به ذخیرهسازی مواد شیمیایی خطرناک ندارد.
 • مقرون بصرفه (صرفهجویی در مصرف انرژی، آب، مواد شوینده، اسید و )
 • باعث کاهش غلظت نمکها و در نتیجه هدایت الکتریکی کم پسماند میشود.
 • ضدعفونی آب ورودی ( اکسیداسیون ترکیبات آلی آب و حذف رنگ، طعم و بوی)
 • بستهبندی و نگهداری مواد لبنی (کاهش بیش از 80% قارچها در بستهبندی مواد)